Szkoła trenerów „Trener w rolach głównych”

 

Coaching 4 wraz z grupą szkoleniową entrepreno zaprasza na kolejną edycję szkoły trenerów biznesu. Zajęcia będą prowadzone w Szczecinie, a pierwszy zjazd został zaplanowany już w styczniu 2015r.

 

 

Elementy oferty czyli dlaczego warto?

 

Prezentujemy Państwu w kilku punktach najważniejsze elementy opisujące naszą ofertę:

 • Autorski program szkolenia – nie wzorujemy się na żadnym modelu szkoły trenerów. Nasz program powstał w wyniku ciężkiej pracy i dostrzeżenia prawdziwych potrzeb dla osób, które chcą pracować jako trenerzy.
 • Warsztaty dla wszystkich – W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące jako trenerzy jak również te, które dopiero chcą się nauczyć tego zawodu.
 • 6 dwudniowych zjazdów szkoleniowychczyli łącznie 12 dni wsparcia szkoleniowego, zorganizowanego
  w taki sposób, żeby w tym czasie zająć się każdą z ról trenerów opisanych w naszym programie. Zajęcia zaplanowaliśmy na sobotę i niedzielę, tak, żeby dać okazję uczestniczenia w nich osobom aktywnym
 • Indywidualne konsultacje dostępne dla każdego z uczestników kursu,rozumiane jako czas naszych trenerów przewidziany na konsultacje z uczestnikami wybranych treści szkoleń. Czas ten ma być przeznaczony na to, żeby efekty projektu maksymalnie dopasować do ról, które w swojej pracy pełni każdy z uczestników.
 • Niewielkie grupy szkolenioweokreślone na minimalnie 10 osób, a maksymalnie 14, co z jednej strony zapewnia dobrą dynamikę pracy, a z drugiej pozwala na ćwiczeniowy i warsztatowy sposób pracy.
 • Materiały szkoleniowe do każdego z modułów, które są teoretycznym rozwinięciem treści, które w ćwiczeniowy sposób pojawią się na zajęciach. Dodatkowo prócz materiałów szkoleniowych dopasowanych do programu danego modułu, każdy uczestnik otrzyma także dodatkowe materiały rozszerzający rozumienie danej roli trenerskich oraz gotowe narzędzia do stosowania w swojej pracy.
 • Zajęcia prowadzone przez  trenerów specjalizujących sięw realizacji projektów adresowanych do trenerów.
 • Szkolenie w komfortowych warunkach, lunch i bufet kawowy. Wygodne lokalizacyjnie i zapewniające wszystkie potrzebne do tego elementy wyposażanie miejsce szkolenia.
 • Wirtualne miejsce wymiany doświadczeńczyli przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli utrzymywać kontakt ze sobą nawzajem i z trenerami w trakcie trwania kursu, wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami.
 • Certyfikat  ukończenia Szkoły Trenerów „Trener w rolach głównych”

 

Szkoła w opisywanej wersji zawiera 120 godzin wsparcia szkoleniowego.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych staraniem się o certyfikację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przygotowaliśmy dodatkowe 30 godzinne szkolenie, które pozwoli na spełnienie wymogu certyfikacyjnego (150 godzin szkoleniowych edukacji trenerskiej w wersji ciągłej).

 

Szczegółowy Program szkoły

Zjazd I

Trener w roli trenera

CEL OGÓLNY: Rozwój kompetencji trenerów w zakresie profesjonalnej realizacji 4 etapów procesu szkoleniowego: identyfikacji i analizy potrzeb, projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • IAPS (Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych): źródła danych| narzędzia IAPS| etyka prowadzenia badań|
 • PROJEKTOWANIE: formułowanie celów| struktura szkolenia| model Davida Kolba| specyfika uczenia się dorosłych|
 • PROWADZENIE: narzędzia pracy trenera| techniki facylitacji procesu uczenia się| podstawowe mechanizmy procesu grupowego|
 • EWALUACJA: MODEL Donalda L. Kirkpatricka| wskaźniki efektywności procesu szkoleniowego| narzędzia ewaluacji|

 

Zjazd II

Trener w roli projektanta

CEL OGÓLNY: Rozwój kompetencji trenerów w zakresie projektowania autorskich projektów rozwojowych adekwatnych do potrzeb organizacji.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • WYZNACZANIE CELÓW: podejścia do wyznaczania celów – top-down vs. bottom-up| strategia wyniku idealnego| operacjonalizacja celów| wskaźniki realizacji|
 • STRUKTURYZOWANIE: struktury logiczne szkoleń| metodologia strukturyzowania projektów szkoleniowych| komunikowanie struktury|
 • PROJEKTOWANIE AUTORSKICH NARZĘDZI: konstrukcja narzędzi trenerskich| techniki twórczego myślenia w projektowaniu autorskich narzędzi| gra o cel| podejście od efektu do celu|

 

Zjazd III

Trener w roli facylitatora

CEL OGÓLNY: Rozwój kompetencji trenerów w zakresie facylitacji procesu grupowego i wykorzystania jego dynamiki dla realizacji celów szkoleniowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • PROCES: definicja| mechanizmy| role| zachowania funkcjonalne i dysfunkcjonalne| zarządzanie różnorodnością|
 • FACYLITACJA: kontraktowanie| proces facylitacji| klasyfikacja i zasady wprowadzania interwencji trenerskich| techniki| trening interwencji trenerskich w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami|
 • PODEJŚCIE SYSTEMOWO – PSYCHODYNAMICZNE: model PRO| podstawowe obszary analizy systemu| model Organization-in-Mind| grupy reflektujące|

 

Zjazd IV

Trener w roli coacha

CEL OGÓLNY: Rozwój kompetencji trenerów w zakresie indywidualnej pracy z Klientem (uczestnikiem szkoleń) w obszarze wdrożenia i rozwoju kompetencji nabytych podczas szkoleń.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • NARZĘDZIA WDROŻENIOWE: instruktaż trenerski| follow-up| typy i zastosowanie zadań wdrożeniowych| motywacja do wdrażania kompetencji| indywidualizacja narzędzi wdrożeniowych|
 • COACHING NARZĘDZIOWY :idea| metodologia| techniki|
 • MENTORING: idea i zasady| w roli mentora: trener| wybrane techniki mentoringu|
 • COACHING W PROCESIE SZKOLENIOWYM: idea i zasady | wybrane techniki|

 

Zjazd V

Trener w roli lidera rozwoju i badacza

CEL OGÓLNY: Rozwój kompetencji trenerów w zakresie świadomego wspierania innych w zarządzaniu własnym rozwojem oraz rozwój kompetencji trenerów w zakresie metodologii i etyki profesjonalnego prowadzenia badań w ramach procesów szkoleniowych.

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • METODOLOGIA DIAGNOZY TALENTÓW: definicje talentu| podejścia do diagnozy talentów| metodologia diagnozy talentów Gallupa|
 • ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM RÓŻNORODNOŚCI W ORGANIZACJI: pierwotne i wtórne wymiary różnorodności| postawy sprzyjające  różnorodności| rola trenera w zarządzaniu różnorodnością|
 • PROCES I NARZĘDZIA PLANOWANIA ŚCIEŻKI ROZWOJU
 • KOMUNIKACJA W PROCESIE BADAWCZYM: zasady| niezbędne elementy komunikacji| kluczowe grupy odbiorców| komunikacja vs. opór|
 • PODSTAWY METODOLOGII I STATYSTYKI BADAŃ
 • WARSZTAT BADACZA: etapy procesu badawczego| zasady stosowania narzędzi|
 • ETYKA W BADANIACH: klauzula poufności zewnętrznej i wewnętrznej| ochrona danych| etyka w stosowaniu narzędzi| zasady równości|

 

Zjazd VI

Warsztat superwizyjny

W trakcie projektu uczestnicy wielokrotnie otrzymają okazję do sprawdzania się w roli trenera (prowadzą krótkie formy szkoleniowe). Ostatnie zajęcia cyklu poświęcone są na pracę własną uczestników w całości. Każdy z nich przeprowadzi etiudę trenerską, która zakończy się sesją informacji zwrotnej ze strony trenerów prowadzących. Te zajęcia są domknięciem udziału w projekcie i okazją do przyjrzenia się kompetencjom rozwijanym w trakcie całego kursu.

 

Nasze doświadczenia czyli dlaczego My?

 

 • Projekty trenerskie w entrepreno są obszarem naszej specjalizacji. Nie należymy do trenerów realizujących wszystkie tematy szkoleń, uważamy, że każdy trener i każda firma szkoleniowa, powinni mieć pomysł na to, czym na rynku chcą się zajmować.  Dla nas rozwijanie tych, którzy rozwijają jest właśnie takim obszarem, w której staramy się być coraz lepsi.
 • Na przestrzeni ostatnich latzrealizowaliśmy (jako trenerzy i opiekunowie merytorycznie) kilkanaście szkół trenerów i kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, adresowanych do trenerów wewnętrznych organizacji. W naszych szkoleniach adresowanych do trenerów wzięło udział łącznie ponad 900 osób,
 • Prowadziliśmy projekty i szkolenia trenerskie dla pracowników takich firm jak ULTIMO, Kapsch , Ramsat SA, PZU SA, PZU Życie SA, Ergo Hestia, PKO BP, Whirlpool, Alior Bank, Bombardier, Commercial Union, Deutsche Bank, Ergo Hestia, Foster Wheeler, Gefco, Getin Bank, Nordea Bank, Raiffeisen Bank, Vision Express.
 • Każdy z trenerów prowadzących zajęcia w ramach projektu od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń (od 8 do 10 lat). Każdy jest absolwentem co najmniej dwóch szkół trenerów, każdy na bieżąco poddaje się superwizji swojej pracy trenerskiej. Każdy ma za sobą co najmniej 1000 godzin szkoleń zrealizowanych dla trenerów. Rekordziści – czyli Justyna Matras i Rafał Żak, przeprowadzili tych szkoleń odpowiednio 2700 i 3600 godzin.
 • W ostatnim roku zrealizowaliśmy z powodzeniem projekt „Trener w rolach głównych”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (systemowy projekt PARP, poddziałanie 2.2.2 POKL). Przeszkoliliśmy 50 osób, które miały okazję przejść szkolenia zgodne z naszym autorskim modelem Trener w rolach głównych.

 

 

 

Warunki udziału w projekcie

 

Cena szkoły trenerów Trener w rolach głównych wynosi  4000 zł brutto.

Osoby, które zapiszą się do 31 grudnia otrzymają rabat w wysokości 10% ceny. Istnieje możliwość rozbicia płatności na 4 raty.

W ramach tej ceny uczestnik otrzymuje:

 • sześć dwudniowych zjazdówszkoleniowych;
 • materiały szkoleniowedo każdego ze szkoleń;
 • indywidualne konsultacjez trenerami prowadzącymi zajęcia;
 • szkolenia prowadzone w niewielkich grupach(10-14 osób);
 • lunch i bufet kawowyw trakcie szkoleń;
 • certyfikat ukończenia szkoły trenerów.

 

Terminy spotkań:

17-18 styczeń
14-15 luty
14-15 marzec
28-29 marzec
11-12 kwiecień
25-26 kwiecień

 

Zapisy oraz pytania:

Michał Hamera

tel. 501 034 600

mail. michal@coaching4.pl

Z A P R A S Z A M Y!!